وکسلر در دهه 1930 به مطالعه آزمون های استاندارد پرداخت و به ساختن 11 خرده آزمون پرداخت. بعضی از خرده آزمون هایش را از بخش های مختلف آزمون تجدید نظر شده 1937 استنفورد بینه اقتباس کرد (در ک فهم ،محاسبه، حافظه فراخنای ارقام ، شباهت ها و گنجینه لغات) . بقیه خرده آزمون ها را ازامتحانات گروهی ارتش (تنظیم تصاویر) ، طراحی مکعب های کهس( طراحی مکعب ها) ، آزمون ارتشی آلفا (اطلاعات، درک و فهم) ، آزمون ارتشی بتا( نماد، ارقام، کد گذاری)، آزمون تکمیل تصاویر هیلی( تکمیل تصاویر )، آزمون پینتر- پاترسون (الحاق قطعات )گرفت.

مقیاس وکسلر- بلویوبا برخی نارسایی های فنی در زمینه اعتبار و پایانی خرده آزمون ها و معرف نبودن نمونه و حجم آن روبه رو بود. به همین دلیل در1955 مورد تجدید نظر قرار گرفت و به عنوان مقیاس هوشی بزرگسال (WAIS) و تجدید نظر بعدی در آن در 1981 ( WAIS-R) منتشر شد.
 
در سال 1949 مقیاس هوش کودکان تدوین شد (WISC) که هوش کودکان 5سال به بالا را می سنجید. درجه بندی این مقیاس با دقت انجام گرفت و برای هر سن  100نفر پسر و 100 نفر دختر سفید پوست آمریکایی (2200نفر) تست شدند.هر کودک در محدوده یک ماه و نیم از نیم سال قرار گرفت.(کودکان بین 5سال و 4ماه و نیم تا 5سال و 7ماه ونیم برای گروه 5ساله ها) البته 55 کودک دارای عقب ماندگی ذهنی نیز به آن ها اضافه شد. البته این گروه نمونه بیشتر معرف کودکان سطح متوسط و بالای جامعه بود و اقلیت ها را شامل نمی شد. به همین دلیل در 1974 فرم تجدید نظر شده آن(  (WISC-R منتشر شد. و آخرین تجدید نظر هم در سال 1990 صورت گرفت.
 
در سال 1967 فرم کودکان پیش دبستانی و دبستانی (5/6-4ساله) با نام WPPSI  منتشر شد و در سال 1989 با تجدید نظر آن دامنه سنی 7-3 سال در نظر گرفته شد.
مقیاس هوشی وکسلر برای کودکان:
مقیاس هوشی وکسلر برا ی کودکان یک آزمون تحلیلی است که نمره گذاری آن بر حسب میزان موفقیت آزمایش شونده انجام می گیرد. نمره گذاری بر اساس قانون همه یا هیچ  انجام نمی گیرد بلکه درجه موفقیت در نظر گرفته می شود.این آزمون برای کودکان 15-5 ساله اختصاص دارد.کل مقیاس از 12 خرده آزمون تشکیل شده که دو خرده آزمون آن (حافظه عددی و ماز ها) اختیاری است و می تواند به جای دو خرده آزمون دیگر به کار رود. این خرده آزمون ها بر حسب ویژگی های کلامی یا غیر کلامی  به دو گروه تقسیم می شوند:
 
گروه کلامی:                                                  گروه غیر کلامی:
  اطلاعات عمومی                                             تکمیل تصاویر
  ادراک عمومی                                                تنظیم داستان های تصویری
    مسایل عددی                                                مکعب ها
   تشابهات                                                       الحاق قطعات
   لغات                                                            رمز نویسی
   حافظه عددی                                                 ماز ها
خرده آزمون های گروه کلامی بین خود و خرده آزمون های گروه غیر کلامی هم بین خود همبستگی زیادی دارند ولی همبستگی گروه های کلامی و غیر کلامی ضعیف است.
معایب آزمون های هوش وکسلر :
 
1-  در مقایسه با استنفورد بینه دامنه های انتهای هوشی را اندازه نمی گیرد( کمتر از 40 و بالاتر از 160) ، در هوش متوسط بابینه همبستگی دارد ولی در هوش بالا و خیلی پایین همبستگی کمی دارد.
 
2-  در تفسیر نتایج هوشبهر گروه های سنی خاص مشکل دارد ، چون در دو انتهای طیف سنی هیچ کودکی در گروه معیار یابی نشده  یعنی 6 ساله داشته اما تا 6 سال و 3 ماهه را نداشته و برای آن از روش برون یابی استفاده کرده است.
 
3-  نمرات خرده آزمون ها برای افراد بالاتر از 70 با افزایش سن کاهش می یابد اما اندازه کاهش در هر خرده آزمون متفاوت بوده. متخصص ممکن است این پراکندگی را به غلط تفسیر کرده و آن را به نقاط قوت و ضعف افراد مسن نسبت دهد.
 
4-    ممکن است درباره اقلیت های قومی یا اجتماعی – اقتصادی پایین چندان کاربرد نداشته باشد .
 
5-  در نمره گذاری بعضی ماده ها مثل درک وفهم ، شباهت و گنجینه لغات درجه معینی از ذهنیت وجود دارد . در نتیجه یک ارزشیاب سختگیر نسبت به سهل گیر نمره کمتر می دهد.
 
6-  از لحاظ وسعت آنچه می تواند اندازه بگیرد محدودیت دارد یعنی در سنجش نیاز به پیشرفت ، انگیزش ، خلاقیت و موفقیت ناتوان است.
 
7-    مهمترین انتقاد فقدان تنوع کافی داده ها در مورد روایی آن هاست
محاسن آزمون های هوش وکسلر:
 
1-    داده های دقیق و روشن در مورد کارکرد شناختی فرد با توجه به پاسخ او به خرده آزمون ها
 
2-    توانایی مقایسه نقاط قوت و ضعف روانی شخص با مقایسه نتایج هرخرده آزمون
 
3-  سنجش متغیر های شخصیت با مشاهده مستقیم شخص ، مطالعه محتوای پاسخ ها ، ارزیابی اطلاعات از الگوی نمره های خرده آزمون ها (البته به اندازه آزمون های شخصیت  دقیق نیست)
 
4-    اندازه گیری هوش کلامی و غیر کلامی
 
5-    دادن نیمرخ از وضعیت هوش افراد
 
6-    تفاوت بخش کلامی و عملی به روان شناس در تفسیر عملکرد بینش می دهد.
 
کلینیک دکتر خزائی برای شما آزمون وکسلر را انجام می دهد