این آزمون درسال 1956 توسط رازولد و همکارانش طراحی شد و در ابتدا برای سنجش ضایعه مغزی بکار می رفت . در دهه 1990 به عنوان یک آزمون در ارزیابی کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه – بیش فعالی معرفی گردید وهم اکنون به عنوان متداولترین ابزار آزمایشگاهی در تشخیص توجه پایدار شناخته شده است.
اختلال نقص توجه – بیش فعالی( َADHD)
وضعیت، عصبی – رشدی است که براساس وجود الگوی پایدار نقص توجهی (Attention deficit) و یا تکانشگریImpulsivity))و بیش فعالی((Hyperactivityبه عنوان ویژگی هایی بسیار تکرارپذیر و شدیدتر از میزان قابل مشاهده در همتاهای رشدی فرد مشخص گردیده و علائم آن با سطح رشدی و تکاملی فرد تناسب و همخوانی ندارد. در اختلال نقص توجه همراه با بیش فعالی منظور از “توجه” تمرکز و حفظ آن تمرکز روی یک قسمت محدود از اطلاعات موجود است . مهمترین مشکل توجه در کودک مبتلا به ADHD نقص در”توجه پایدار” است .در امر یادگیری توجه پایدار ، فرد را قادر می سازد تا توجه مستقیم و بی وقفه به یک با چند منبع از اطلاعات در طی یک دوره زمانی نسبتاً طولانی داشته باشد. بطور مثال زمانی که کودک ADHDدر تکالیف آموزشی درگیر می شود. به آسانی از تکالیفی که آغاز کرده منحرف می شود و دربرگشتن به یک تکلیف بعد از اینکه حواسش پرت شده بود مشکل دارد. در کلاس درس این کودک تمایل کمی برای تمرکز روی تکالیف تکراری ، راکد و کند دارد.در ADHD”رفتار تکانشی یا تکانشگری” اغلب به عنوان فقدان مهار پاسخ در نظر گرفته می شود. رفتار تکانشی در اختلال کم توجهی – بیش فعالی را می توان به عنوان پاسخ عملکردی با هدف اجتناب و دوری از تأخیر و یا به نوعی تنفر از تأخیر در نظرگرفت.
رفتار تکانشی در کودک ADHDاغلب به مشکل کم یا بی طاقتی به وضوح دیده می شود. مثلاً هنگام جواب دادن در کلاس درس و در زمانیکه به وی دستور داده می شود که « دستت را بلند کن و منتظر بمان تا صدایت کنم »قابل مشاهده است . همچنین وی در بازیها و گفتگوها در انتظار کشیدن مشکل دارد .

آزمون عملکرد پیوسته(CPT)
آزمون عملکرد پیوسته در ارزیابی اختلال ADHDکاربرد فراوان دارد .هدف اصلی آن سنجش توجه پایدار و هدف دیگرش سنجش کنترل تکانه یا تکانشگری است.تاکنون فرمهای مختلفی از آزمون “عملکرد پیوسته” برای اهداف درمانی و پژوهشی تهیه شده است و در تمامی فرمها ، آزمودنی باید برای مدتی توجه خود را به یک مجموعه محرک نسبتاً ساده دیداری یا شنیداری جلب کند و هنگام ظهور محرک هدف با فشار یک کلید پاسخ خود را ارائه دهد.در بیشترتحقیقات اخیر ،محرکهای دیداری برای مدتی کوتاه برروی صفحه نمایش رایانه ارائه می گردد وآزمودنی باید به محرک هدف با فشردن یکی از کلیدهای صفحه کلید پاسخ دهد (آلبرتس و میری 1992) .در مرکز کا ردرمانی توانش نرم افزار فارسی که توسط مؤسسه تحقیقات علوم رفتاری شناختی سینا تهیه گردیده است ، بکار گرفته می شود. دراین فرم آزمون 150در فرم فارسی آزمون عدد یا تصویر فارسی به عنوان محرک وجود دارد و ازاین تعداد 30 محرک ( 20 درصد ) به عنوان محرک هدف و 80% باقی مانده به عنوان محرک غیرهدف درنظر گرفته می شوند . مدت زمان ارائه هر محرک 200 هزارم ثانیه و فاصله بین 2 محرک یک ثانیه می باشد . مدت زمان اجرای آزمایش با احتساب مرحله تمرینی که به منظور درک بیشتر آزمودنی قبل از اجرای مرحله اصلی صورت می گیرد 200 ثانیه است .