• همکاری با کودک در جهت مراجعه به متخصص آسیب‌شناس گفتار و زبان
  • مشورت با متخصص گفتاردرمانی جهت ملاقات با دیگر متخصصینی که می‌توانند به کودک در جهت درمان اختلال گفتاری کمک کنند. امکان دارد کودک بتواند از کمک و راهنمایی تیم درمانی شامل مشاورین و آسیب‌شناس گفتار و زبان در این زمینه بهره‌مند شود. نحوه همکاری تیم درمانی بسته به نیازهای کودک و شدت اختلال گفتاری صورت می‌گیرد.
  • گفتگو با دیگران در ارتباط با مشکل گفتار کودک و همکاری با متخصص و مقامات مربوطه در مدرسه جهت تدوین برنامه درمانی
  • برقراری ارتباط با دیگر والدینی که فرزندانشان دچار اختلالات گفتاری هستند