کاردرمانی که اغلب از آن تحت عنوان OT یاد می‌‌شود یک نوع خدمات تخصصی مراقبتی است که بر روی توانایی، بهبود و حفظ قابلیت انجام فعالیت روزمره و فعالیت‌های کاری افرادی تمرکز می‌‌کند که دچار مشکلات جسمانی، ذهنی و شناختی هستند. هدف از انجام کار درمانی بهبود توانایی بیمار است که تا حد امکان بتواند مستقل عمل کند و قابلیت انجام هرگونه فعالیت مهم و حیاتی را داشته باشد. متخصص کاردرمانی معمولاً این کار را با شناسایی و حذف موانع محیطی انجام می‌دهد تا فرد استقلال خود را به دست بیاورد.

روش‌های متعددی برای انجام کار درمانی وجود دارد که هر فرد بر اساس نوع مشکلی که دارد ارزیابی می‌شود و با توجه به نیازهای که دارد یک برنامه برای درمان او طراحی خواهد شد. در کلینیک جهانی اولین اقدام برای طراحی برنامه درمان ارزیابی بیمار توسط متخصص کاردرمانی است و این کار به کاردرمانگر کمک می‌‌کند تا بتواند بهترین برنامه را برای بیمار مشخص نماید و تعداد جلسات درمانی مورد نیاز را معین کند.